Acest numar de telefon exista deja. Daca este al tau, apasa aici ca sa il preiei.

A fost trimis un SMS catre numarul tau cu un cod de confirmare. Introdu acest cod in campul de mai jos. Daca nu primesti mesajul, apasa aici ca sa fie trimis din nou.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Cumpără Edenia din Magazinele Annabella

17 februarie, ora 07:00:00 - 17 mai 2018, ora 23:59:59

 • SECȚIUNEA 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
  • 1.1.Campania promoțională „Cumpără Edenia din Magazinele Annabella” (”Campania”) este organizata de societatea MACROMEX SRL (numită în continuare “Organizatorul”), cu sediul în Str. Mihai Eminescu, nr.27 sector 1, cod 010513, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/28161/1993, CUI 5052558.
  • 1.2.Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament (”Regulamentul oficial” sau ”Regulamentul” care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța publicul.
 • Orice modificare adusă prezentului regulament va face obiectul unui act adițional. Regulamentul și eventualele acte adiționale vor fi disponibile, în mod gratuit, oricărei persoane interesate și se vor găsi la sediul Organizatorului din str. Str. Mihai Eminescu, nr.27 sector 1, cod 010513, Bucuresti, printr-o solicitare scrisă, precum și în magazinele participante la campania promoțională, pe Platforma PROMOAPP de promoții formată din (i) site-ul www.promoapp.ro, și (ii) aplicația mobilă PROMOAPP Romania (denumită în continuare ”aplicația PROMOAPP”) disponibilă gratuit în Google Play pentru terminale cu Android și în App Store pentru terminale iOS. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la nr. de telefon 0752.272.532 în zilele de luni-vineri între orele 9.00-17.00. Nici o modificare nu poate produce efecte retroactive și toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va fi supusă procedurii de autentificare de către un notar public și va face parte integranta din Regulament. Modificările produc efecte în termen de o zi de la data autentificării actului adițional.

  • 1.3.Campania se va desfășura prin intermediul agenției PROMO APP DEVELOPMENT S.R.L. (numită în prezentul regulament “Agenția”), persoana juridică romană, cu sediul în Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/738/28.02.2017, cod unic de înregistrare 37119745.
 • SECȚIUNEA 2.DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
  • 2.1.Campania promoționala va avea loc în perioada 17.02.2018 (ora 07:00:00, ora României) - 17.05.2018 (ora 23:59:59, ora României), urmând a fi organizata și desfășurata pe întreg teritoriul României, la nivelul tuturor magazinelor Annabella care comercializează produse Edenia pe teritoriul României.
 • SECȚIUNEA 3.REPT DE PARTICIPARE
  • 3.1.La această Campanie pot participa numai persoane fizice, cu vârsta de minim 18 ani, împliniți pana la data începerii Campaniei (17.02.2018, ora 07:00:00, ora României), cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, clienți ai magazinelor participante pe teritoriul României, care acceptă condițiile prezentului regulament.
  • 3.2.Nu pot participa la aceasta Campanie angajații magazinelor participante, ai Organizatorului și ai Agenției, soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților companiilor anterior menționate.
  • 3.3.În cazul în care câștigătorul premiului este o persoana lipsită de capacitate de exercițiu, iar Organizatorului i s-a adus la cunoștință acest fapt în mod neechivoc, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui, incluzând semnarea de către tutore a unei declarații, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul și de participarea persoanei respective la aceasta Campanie.
 • SECȚIUNEA 4.PRODUSE PARTICIPANTE
  • 4.1.La aceasta Campanie promoțională participă toate produsele Edenia disponibile la vânzare “Produse Participante” în magazinele Annabella detaliate în Anexa nr 1.
  • SECȚIUNEA 5.MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ
  • 5.1.Pentru a participa la această Campanie promoțională, participanții trebuie să achiziționeze din magazinele Annabella de pe teritoriul României, în timpul perioadei de desfășurare a Campaniei, de minim 10 Ron, și să înregistreze bonul fiscal prin următoarele canale, la alegere, astfel:
 • a)Să achiziţioneze în Perioada Campaniei produse Edenia de minim 10 ron pe un bon fiscal;
 • b)Să înscrie atât numărul bonului fiscal, orașul și numele magazinului de unde s-a făcut achiziția produsului participant, cât și datele personale (nume, prenume, număr de telefon mobil, e-mail, sex, anul nașterii) pe site-ul campaniei, www.edenia-foods.ro/promo sau prin intermediul paginii web www.promoapp.ro în secțiunea special creată Campaniei, prin aplicația mobilă PROMOAPP (Android și iOS), în perioada 17.02.2018 – 17.05.2018;
 • c)De asemenea, participanţii trebuie să bifeze opţiunile:
 • -„Am citit și sunt de acord cu regulamentul campaniei”
 • -„ Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile Promoapp”

Pentru validarea premiului, participanții trebuie să fotografieze bonul fiscal care atestă cumpărarea a minim unui produs participant în perioada Campaniei promoționale prin website-ul www.edenia-foods.ro/promo și platforma PROMOAPP (web site sau aplicație mobilă). Poza bonului fiscal trebuie să fie lizibilă și în stare bună pentru a fi validat premiul.

 • 5.2.Îndeplinirea de către consumatori a condiției de participare enunțata în prezentul Regulament dă dreptul acestora să participe la Campanie prin intermediul următorului mecanism, astfel:

3 Xextrageri lunare

Cumpărătorii care s-au înscris pentru prezenta Campanie, sunt înscriși automat la tragerea la sorți organizată lunar pentru desemnarea câștigătorilor premiilor. Prin intermediul acestui mecanism vor participa la Campanie toate bonurile fiscale înregistrate în cadrul acestei campanii promoționale astfel:

 • -Extragere organizată în data de 19 martie 2018 pentru înscrierile efectuate în intervalul 17 februarie, ora 07:00:00 - 17 martie 2018, ora 23:59:59;
 • -Extragere organizată în data de 18 aprilie 2018 pentru înscrierile efectuate în intervalul 18 martie, ora 24:00:00- 17 aprilie 2018, ora 23:59:59
 • -Extragere organizată în data de 18 mai 2018 pentru înscrierile efectuate în intervalul 18 aprilie 2018, ora 24:00:00- 17 mai 2018, ora 23:59:59

Prin intermediul celor trei extrageri se atribuie prin tragere la sorți cîte un congelator plin cu produse Edenia.

Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu și nici nu se poate acorda contravaloarea în bani; în cazul refuzului vreunui câștigător de a beneficia de premiu (prin refuz înțelegând-se orice manifestare expresă și neechivocă ca de exemplu, dar fără a se limita la situațiile în care vreunul dintre câștigători refuză preluarea premiului de la Organizator, refuză semnarea procesului-verbal de predare-primire etc), așa cum este acesta descris în prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervându-și dreptul de a apela la rezervele extrase conform prezentului regulament. Orice alte cheltuieli sau obligații de orice alta natură, în legătură cu intrarea câștigătorilor în posesia premiilor, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Dintre înscrierile făcute se vor extrage mai întâi 1 (un) potențial câștigător și apoi 3 rezerve.

Potențialii câștigători vor fi anunțați telefonic, la numărul de telefon pe care l-au folosit la înscrierea în Campanie, cu privire modalitatea validării finale și atribuirii premiului.

În cazul în care un potențial câștigător nu poate fi contactat telefonic după ce acesta va fi apelat de 3 ori într-un interval de 48 ore (ca de exemplu în situațiile în care nu răspunde la numărul menționat la înscriere, numărul nu este alocat, nu se afla în aria de acoperire a serviciului de telefonie mobilă, numărul de telefon este suspendat, deranjat etc.) acesta va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la rezervele extrase conform celor specificate mai sus. Un potențial câștigător rezervă va fi apelat de 3 ori într-un interval de 48 ore. Odată contactat, potențialul câștigător are la dispoziție 48 ore pentru a comunica toate datele necesare validării.

Potențialii câștigători vor transmite prin mijloace electronice sau prin poștă copia documentelor de identitate ce atestă îndeplinirea condiției de participare la Campanie, în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care a fost anunțat telefonic, în vederea validării finale și atribuirii premiului.

În cazul neprezentării unui potențial câștigător în locul stabilit de comun acord cu reprezentantul Organizatorului/Agenției, în termenul și condițiile stabilite în prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului/Agenției datele sale personale, până la data limită menționată mai sus, neprezentarea documentelor de identitate, sau constatarea oricăror neconcordante între datele din documentul de identitate al potențialului câștigător și cele înscrise în talonul extras, duce la pierderea de către acesta a dreptului de a mai intra în posesia premiului, fără nici o compensare sau despăgubire din partea Organizatorului. Apariția vreuneia din aceste situații dă dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmând a se apela la rezervele extrase conform celor specificate mai sus iar în cazul imposibilității validării rezervelor, premiile neacordate rămân la dispoziția Organizatorului.

Premiile Campaniei se vor atribui câștigătorilor de către Organizator/Agenție după verificarea documentelor menționate mai sus, pe baza de proces-verbal semnat de aceștia și de reprezentantul Organizatorului/Agenției.

Agenția, va afișa pe platforma website-ul www.edenia-foods.ro/promo și pe platforma PROMOAPP (web site, aplicația mobilă) lista cu numele câștigătorilor pană în data de 31.05.2018.

 • 5.3.Diverse

Participarea la aceasta Campanie implică acceptarea prezentului Regulament.

Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Agenției și a Organizatorului, operată de către Agenție în vederea participării la Campanie, validării și atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții (în cazul premiilor impozabile).

La cererea expresă a câștigătorilor, Organizatorul și Agenția va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, câștigătorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa protectiadatelor@promoapp.ro, sau pe adresa Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov o cerere întocmita în forma scrisă, datată și semnată.

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, asigurărilor sociale si/sau de sănătate, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiul oferit, cu excepția impozitului cu reținere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în cazul premiilor cu valoare impozabilă.

 • 5.4.Pentru achiziția unui produs participant în perioada Campaniei promoționale, cumpărătorul are dreptul să înscrie doar o singură data un bon fiscal prin care a achiziționat produsele participante pentru înscrierea în Campanie. Același bon fiscal trebuie înscris o singură dată, alocat unui singur număr de telefon si email. Un participant poate să se înscrie cu un număr nelimitat de bonuri fiscale diferite emise de magazinele participante în perioada prezentei campanii.
 • 5.5.Dacă participantul încearcă să fraudeze, prin orice mod, participarea la campania promoțională, cum ar fi înscrierea multiplă, fără a putea face dovada deținerii bonurilor fiscale respective, care sa fie distincte, prin falsificarea acestora etc. Organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa definitiv, pe toata durata Campaniei promoționale, toate înscrierile trimise de respectivul client, de a descalifica participarea frauduloasa și/sau de a invalida câștigătorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a determina sau înlesni câștigul în Campanie.
 • 5.6.În cazul în care un participant la Campanie este desemnat câștigător al unui premiu, iar participantul a înregistrat o fotografie neconformă cu art. 5.2.1, chiar daca pe perioada Campaniei acesta are mai multe înscrieri declarate valide, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participantul la Campanie pe motiv că a încercat fraudarea acesteia. În cazul în care participantul nu poate face dovada achiziționării produselor din Campanie pentru care a înregistrat numere de bon fiscal valid sau dovezile existente prin fotografierea bonului prezinta elemente vădite de frauda (e.g. au înscrise produse participante care nu exista în realitate), Organizatorul are dreptul de a invalida, în mod definitiv, premiul/premiile respective.
 • 5.7.Daca sunt identificate persoane, care prin orice mijloc contrar prevederilor prezentului regulament, au influențat, intermediat, fraudat sau au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a invalida câștigurile respective si de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.
 • SECȚIUNEA 6.PREMIILE OFERITE ÎN CAMPANIA PROMOȚIONALĂ
  • 6.1.În cadrul prezentei Campanii promoționale se vor acorda următoarele premii în valoarea totală de 7.493 lei (TVA inclus).
  • 6.2.Tip Premiu: 3 X ”extragere lunară”
 • Descriere:
 • 1 congelator cu produse Edenia

  Valoare Unitara Congelator: 2.066,66 lei (TVA inclus)

  Produse Edenia in valoare de 618 ron (TVA inclus) :

  Coquelet Edenia x 13 buc total

  Am mexican Edenia 450g x 12 buc total

  Mazare Edenia 450g x 12 buc total

  Spanac Edenia 450g x 12 buc total

  Foi rustice Edenia 400g x 12 buc total

  Fishfingers Edenia 250g x 10 buc total

  Lasagna Edenia 400g x 6 buc total

  Snitel pui x 6 buc total

   • 6.3.Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii si/sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în regulamentul oficial, acesta va pierde în mod irevocabil dreptul de atribuire a premiului.
  • SECȚIUNEA 7.ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR
   • 7.1.Tragerile la sorți va avea loc la sediul PROMO APP DEVELOPMENT SRL, persoană juridică română, din Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov, conform art. 5.2.
   • 7.2.Tragerea la sorți se va face în mod aleatoriu, prin mijloace electronice. Până la momentul validării finale, în condițiile descrise mai jos în prezentul Regulament, câștigătorul va fi considerat drept „potențial câștigător”.
   • 7.3.Ulterior extragerii potențialilor câștigător, în aceeași zi, se vor extrage 3 rezerve, pentru cazul în care un câștigătorul nu poate fi contactat/validat din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve doar daca va fi cazul; rezervele vor trebui să îndeplinească aceleași condiții de validitate ca și persoana desemnata drept potențial câștigător.

   Pentru ca un participant să poată primi premiul trebuie să îndeplinească simultan condițiile menționate la Secțiunile 3, 4 si 5.

   • 7.4.Potențialii câștigători vor fi apelați în termen de 7 zile lucrătoare (3 apeluri într-un interval de 48 ore, în intervalul orar 09:00 -18:00, ora României) de la data extragerii, de către un reprezentant al Agenției pentru a fi validat telefonic. În condițiile în care potențialul câștigători nu poate fi contactat în termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se înțelege, de exemplu, dar fără a se limita la situațiile în care numărul de telefon nu este alocat, telefonul este închis, nu exista rețea disponibila sau orice alta situație în care pur și simplu numărul respectiv nu poate fi contactat din motive independente de Organizator) acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva.
   • 7.5.Potențialul câștigător care s-a înscris prin una din cele trei variante puse la dispoziție, în urma contactării telefonice, i se va solicita doar o copie a actului de identitate ce va fi transmisa pe email la promotii@promoapp.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare din data în care a fost anunțat telefonic pentru a putea fi validat inițial (validarea inițială presupune ca datele din documentele transmise să corespunda întocmai cu cele furnizate la înscrierea în Campanie) în vederea intrării în posesia premiului. Copia actului de identitate va fi reținută, în condițiile în care Organizatorul trebuie să îndeplinească anumite obligații impuse de lege (e.g. obligația de a calcula, reține și vira impozitul pe venitul din premii, conform legii, daca este cazul).
   • 7.6.Bonului fiscal în baza căruia reprezentanții Organizatorului vor valida câștigul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  • Să aibă data emiterii anterioara sau concomitenta datei de înscriere în Campanie a potențialului câștigător, dar încadrând-se în perioada Campaniei;
  • Să dovedească achiziționarea produselor Edenia de minim 10 Ron pe un bon fiscal, în conformitate cu prevederile Secțiunii 4 de mai sus.
   • 7.7.La primirea premiului, Câștigătorului i se va solicita să semneze un proces-verbal de predare-primire, pe baza actului de identitate.
   • 7.8.Câștigătorul validat va intra în posesia premiului la maxim 30 de zile lucrătoare de la încheierea procesului de validare.
   • 7.9.În cazul în care, după epuizarea rezervelor, premiul nu va fi acordat, acesta va rămâne în posesia Organizatorului.
   • 7.10.Numele câștigătorului și premiul câștigat vor fi afișate pe website-ul www.edenia-foods.ro/promo și pe platforma PROMOAPP (web site și aplicație mobilă), în maxim 15 zile calendaristice de la data validării finale a acestora.
   • 7.11.Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care participanții la prezenta Campanie promoțională au furnizat date, documente sau informații incorecte, incomplete și/sau false.
   • 7.12.Câștigătorul nu are posibilitatea primirii contravalorii în bani și nici dreptul de a cere schimbarea premiului, în niciun fel.
   • 7.13.În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, își rezerva dreptul de a revoca oricând, pe parcursul derulării Campaniei, drepturile și beneficiile ce revin participantului respectiv, fără să fie datorată vreo despăgubire sau plată respectivului participant.
   • 7.14.Prin participarea la prezenta Campanie, toți participanții si eventualul câștigător sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor si condițiilor stipulate de „Regulament”, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusiva a participanților și eventualilor câștigători.
   • 7.15.Dacă Organizatorul, reprezentanții ori interpușii săi vor lua la cunoștința (în orice mod) de orice frauda, înșelăciune sau acțiuni similare, referitoare la derularea Campaniei sau de orice act de omisiune care ar putea avea (în opinia întemeiată a Organizatorului, care va fi finală) un efect advers asupra Campaniei, Organizatorului, imaginii si integrității si/sau securității acestuia, Organizatorul își rezervă dreptul sa descalifice astfel de înscrieri și să le elimine din Campanie, să respingă înscrierea în Campanie, precum și să formuleze orice acțiune (de ex. penală sau de despăgubire) împotriva persoanei în cauza.
  • SECȚIUNEA 8.REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
   • 8.1.Participarea la aceasta Campanie promoțională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.
   • 8.2.Prin participarea la aceasta Campanie, participanții declară că au luat la cunoștință, înțeleg, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament pe care le acceptă ca atare.
   • 8.3.Participarea la această Campanie presupune cunoașterea, înțelegerea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
   • 8.4.Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
   • 8.5.Eventualele contestații cu privire la desfășurarea Campaniei vor fi luate în considerare pe perioada Campaniei promoționale și timp de 7 (șapte) zile calendaristice după data anunțării câștigătorului, în condițiile art. 7.11. de mai sus. Orice contestații făcute sau sosite după această dată nu vor fi luate în considerare. Contestațiile pot fi trimise în scris către sediul Agenției - Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov sau pe email la adresa sesizari@promoapp.ro.
   • 8.6.Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 republicată privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare. Campania promoțională este organizata în scopul stimulării vânzării produselor participante.
  • SECȚIUNEA 9.LITIGII
   • 9.1.Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești de pe raza Mun. București.
  • SECȚIUNEA 10.PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
   • 10.1.Prin înscrierea la promoția „Cumpără Edenia din Magazinele Annabella” participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile prezentului regulament, care sunt obligatorii pentru toți participanții.
   • 10.2.Prin participarea la promoția „Cumpără Edenia din Magazinele Annabella” participanții își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale (nume, prenume, adresa poștală, număr de telefon mobil) să fie prelucrate de împuternicitul Organizatorului, Agenția PROMO APP DEVELOPMENT S.R.L în cadrul Campaniei promoționale, pentru următoarele scopuri: derularea Campaniei, validarea câștigătorilor, acordarea și trimiterea premiilor către câștigători și pentru ca datele personale ale câștigătorilor să fie dezvăluite Organizatorului și păstrate în evidențele contabile ale acestuia, pentru îndeplinirea obligațiilor impuse acestuia de lege, pentru afișarea în condițiile legii a listei câștigătorilor respectiv: numele, prenumele.
   • 10.3.Prin simpla participare la aceasta Campanie promoțională, persoanele care vor fi desemnate și validată își exprimă consimțământul liber, expres și neechivoc ca o copie a actului sau de identitate să fie reținută de către Organizator pentru îndeplinirea obligațiilor cu privire la virarea impozitului si de către Agenție pentru validarea si atribuirea premiului.
   • 10.4.Agenția PROMO APP DEVELOPMENT S.R.L solicită câștigătorului sa trimită o confirmare a adresei poștale corecte la care Agenția să livreze premiul în caz de câștig.
   • 10.5.La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată către Agenția PROMO APP DEVELOPMENT S.R.L pe adresa Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov, Agenția se obligă să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau sa transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001, precum și să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Tuturor participanților la aceasta Campanie promoțională le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.
   • 10.6.Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite la adresa din Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov, o cerere întocmită în forma scrisă, datata si semnată (având menționat pe plic „Cumpără Edenia din Magazinele Annabella”), în perioada 17 februarie, ora 07:00:00 - 17 mai 2018, ora 23:59:59.
   • 10.7.De asemenea, participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției.
  • SECȚIUNEA 11.INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
   • 11.1.Prezenta Campanie promoțională poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră/caz fortuit conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
   • 11.2.Dacă o situație de forță majoră/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului sau a Agenției din motive independente de voința lor, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul si/sau Agenția vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forța majora/cazul fortuit, este obligat să comunice participanților Campaniei, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.
  • SECȚIUNEA 12.CLAUZE DIVERSE
   • 12.1.Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.
   • 12.2.Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru:
  • înscrieri efectuate eronat sau pentru bonurile fiscale deteriorate, ilizibile, falsificate sau pierdute din vina participanților în campania promoțională;
  • calitatea (vicii ascunse) premiilor oferite in Campanie;
  • calitatea serviciilor societăților de curierat (e.g. eventuale întârzieri, deteriorări etc.) prin intermediul cărora se vor preda premiile (dacă este cazul);
  • reclamațiile cu privire la premiu, ulterioare semnării procesului verbal de predare primire.
   • 12.3.Organizatorul nu va fi răspunzător de modul în care magazinele care comercializează produsele participante la promoție manipulează, organizează, distribuie si/sau vând produsele participante la Campanie și nici de eventualele deteriorări ale ambalajelor care ar putea rezulta din aceste activități, precum și nici de stocurile pe care acestea le au.
   • 12.4.Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promoțională poate fi mediatizata în scopul aducerii sale la cunoștință publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține nu vor fi interpretate prin ele însele, ci numai in context si împreună cu prevederile prezentului Regulament.
   • 12.5.Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător si/sau de către persoanele care îl reprezintă legal in legătură cu premiul câștigat, cu excepția răspunderii care poate fi angajata conform legii aplicabile referitoare la protecția consumatorilor pentru produsele Edenia, acolo unde exista premii de acest fel.

   MACROMEX

   Prin

   PROMO APP DEVELOPMENT S.R.L.

   Dan Adrian Laszlo


   Anexa nr.1

   Magazine participante

   Cumpără Edenia din Magazinele Annabella

   17 februarie, ora 07:00:00 - 17 mai 2018, ora 23:59:59

   Localitate Magazin

   CURTEA DE ARGES ANNABELLA SRL 1 MAI

   CURTEA DE ARGES ANNABELLA SRL POSADA

   CURTEA DE ARGES ANNABELLA SRL PRIMARIE

   CURTEA DE ARGES ANNABELLA SRL UNIC

   PITESTI ANNABELLA SRL PITESTI ROLAST

   BUCURESTI ANNABELLA SRL ICOANEI

   BAILE OLANESTI ANNABELLA SRL OLANESTI

   BAILE OLANESTI ANNABELLA SRL OLANESTI APROZAR

   BALCESTI ANNABELLA SRL BALCESTI

   BREZOI ANNABELLA SRL BREZOI

   BREZOI ANNABELLA SRL BREZOI AZ

   CALIMANESTI ANNABELLA SRL CACIULATA

   CALIMANESTI ANNABELLA SRL CALIMANESTI

   DRAGASANI ANNABELLA SRL DRAGASANI

   DRAGASANI ANNABELLA SRL DRAGASANI 2

   GUSOENI ANNABELLA SRL GUSOENI

   HOREZU ANNABELLA SRL HOREZU AZ

   IONESTI ANNABELLA SRL IONESTI

   MIHAESTI ANNABELLA SRL MIHAESTI

   NICOLAE BALCESCU ANNABELLA SRL N BALCESCU

   OLANU ANNABELLA SRL OLANU

   PAUSESTI-MAGLASI ANNABELLA SRL PAUSESTI MAGLASI

   PIETRARI ANNABELLA SRL MARKET PIETRARI

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL ``W``

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL 1 MAI

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL BIG

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL CASA STIINTEI

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL CENTRU

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL DOBROGEANU

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL ECONOMAT

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL GARA

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL HERMES

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL LENIN SUD

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL M. BASARAB

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL MARKET CINA

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL MARKET GEORGI

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL MARKET S-URI

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL MORILOR

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL PETRISOR

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL PIATA NORD

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL RAURENI

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL SELECT

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL TRAIAN 2

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL TRAIAN 3

   RAMNICU VALCEA ANNABELLA SRL TRAIAN APROZAR

   STEFANESTI ANNABELLA SRL STEFANESTI

   STOENESTI ANNABELLA SRL STOIENESTI

   VOINEASA ANNABELLA SRL VOINEASA

  Termeni și condiții de utilizare

  Informatii despre colectarea datelor personale